sahypa_banner

Habarlar

Lazer kesýän maşynlaryň geljegi näme

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi we giňden ulanylmagy bilen, metaldan ýasalan lazer kesiş işleriniň gerimi kem-kemden giňelýär we kem-kemden gündelik durmuşymyzda amala aşyrylýar.Institusional çaklamalara görä, global lazer gaýtadan işleýän bazaryň 2022-nji ýyla çenli 9,75 milliard ABŞ dollaryna ýetmegine garaşylýar we alty ýyllyk döwürde ýyllyk ösüş depgini 6,13 göterim bolar.Häzirki wagtda awtoulag, egin-eşik, köwüş we senetçilik ýaly pudaklar lazer kesýän maşynlary ösdürmegiň iň köp nokady bolup, birnäçe pudak umumy önümiň 50% -ini tutýar.

图片 1

Awtoulag pudagy lazer kesýän maşyn bazarynyň ösmegine itergi berdi

Soňky birnäçe onýyllykda lazer kesmek pudagy, kesiş materiallarynyň hilini we galyňlygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem maşyn güýjüni we netijeliligini ýokarlandyrmak ýaly birnäçe üýtgeşmeleri başdan geçirdi.Häzirki zaman lazer kesiji maşynlar awtoulaglar, howa, howa, saglygy goraýyş, plastmassa, elektrik we elektron, dokma önümleri, agaç işläp bejermek we başga-da köp sanly komponentleri we önümleri netijeli işlemek üçin has ýokary tizlige, takyklyga we ýokary hilli ýetip biler.

Awtoulag pudagynyň durnukly ösüşi, dünýädäki lazer kesýän maşyn bazaryny herekete getirýän esasy faktorlardan biridir.Soňky birnäçe ýylda Hytaý we Hindistan ýaly Aziýa ýurtlarynda awtoulag öndürmek kuwwatynda ep-esli ösüş boldy.Soňky ýyllarda senagat süýümli lazerleriň we disk lazerleriniň çalt ösmegi adaty gaty lazer gaýtadan işlemegine möhüm tehnologiki üýtgeşmeler getirdi.Lazerler çak edilýän döwürde global lazer kesýän maşyn bazarynda agdyklyk edýän tendensiýa öwrüler.

图片 2

Akylly önümçilik tehnologiki kämilleşdirişe kömek edýär.

“Made in China 2025” -iň üznüksiz çuňlaşdyrylmagynyň fonunda lazer tehnologiýasy önümçilik pudagyny gymmatlyklar zynjyrynyň ýokary nokadyna çenli giňeltmäge mejbur eder.Bu strategiýada yglan edilen on esasy ugur arasynda, lazer kebşirlemek, lazer kesmek we 3D lazer birleşdirmek ýaly ýokary derejeli lazer tehnologiýalaryna isleg, howa giňişligi enjamlary we täze energiýa ulaglary ýaly ugurlarda goýberiler.

Geljekdäki Senagat Gözleg Institutynyň “Lazer senagaty bazary derňewi hasabatyna” görä, 2015-nji ýylda Hytaýyň lazerindäki senagat, informatizasiýa, söwda, lukmançylyk bejergisi we ylmy gözlegler ýaly pudaklarda lazer enjamlarynyň (importy hem goşmak bilen) umumy satuw girdejisi. senagat bazary 2014-nji ýyl bilen deňeşdirilende 4,7 göterim ýokarlap, 33,6 milliard ýuana ýetdi. 2016-njy ýylda Hytaýyň lazer senagatynyň ýyllyk ösüş depgini 20 göterimden geçdi.Hytaý hökümeti tarapyndan akylly önümçiligiň güýçli ösmegi we “Made in China 2025” -iň kömegi bilen bu pudak çalt ösüşi dowam etdirýär.

Üýtgedip gurmak we döwrebaplaşdyrmak işinde Hytaýyň ykdysadyýeti orta we ýokary tizlikli ösüşiň “täze kadasyna” girdi.Strategiki ösýän pudaklar we öndürijilikli hyzmatlar pudagy bu tendensiýany ýeňip geçdi we kem-kemden ykdysady ösüşe itergi berýän iki esasy “täze hereketlendiriji” boldy.Adaty önümçilikler, önümleriň gaýtadan işleniş hilini ýokarlandyrmak üçin lazer gaýtadan işlemek tehnologiýasyna bil baglaýarlar, adaty gaýtadan işlemegiň usullarynyň we amallarynyň çözüp bilmeýän meselelerini çözýärler, bu bolsa Hytaýyň lazer pudagy üçin oňat ösüş mümkinçiliklerini döredýär.

图片 3

Lazer kesýän maşynlaryň bazar kuwwaty gaty uly

 

Geljegi uly senagat gözleg institutynyň maglumat gözegçilik merkeziniň habaryna görä, soňky ýyllarda Hytaýda lazer kesiji maşyn senagaty çalt ösdi, önümçilik üçin ýyllyk ortaça ösüş 30%, sarp ediş üçin bolsa 22%.

 

Häzirki wagtda Hytaýda lazer kesýän maşynlara ýyllyk umumy isleg 4 million birlik bolup, umumy sarp edilişiň 15% -ini emele getirýär, emma dünýäde ortaça 25% -den has pesdir.Mundan başga-da, Hytaýyň ortaça sarp ediş derejesi bilen dünýäniň ösen ýurtlarynyň arasynda ep-esli boşluk bar.

Senagat enjamlary pudagynyň möhüm düzüm bölegi hökmünde lazer kesýän maşynlar milli ösüş üçin esasy tehnologiki ugurlaryň biri hökmünde görkezildi.2010-njy ýyldan başlap, Hytaý lazer kesýän maşyn pudagynyň ösüşini öňe sürmek üçin dürli syýasatlary yzygiderli girizdi.

Häzirki wagtda awtoulag, egin-eşik, aýakgap ýasamak we senetçilik ýaly pudaklar lazer kesýän maşynlary ösdürmegiň iň köp nokady bolup, birnäçe pudak 50% -den gowrakdyr.

Egin-eşik pudagynda lazer kesiji maşynlaryň ulanylyşy 1980-nji ýyllarda başlandy we 20 ýyldan gowrak taryhy bar.Geýimleriň ýokary hilli, täze stillere we material tygşytlylygyna ösmegi bilen lazer kesýän maşynlar üçin has ýokary talaplar öňe sürüldi.Lazer kesiji maşynlaryň el bilen kesmekden, beýleki mehaniki kesmekden we elektrik kesmekden has artykmaçlygy sebäpli bir önümi gaýtadan işlemek materialyň 10% tygşytlap we energiýa sarp edilişini 16% -18% azaldyp biler.Şonuň üçin lazer kesýän maşynlary ulanmak önümiň çykdajylaryny azaldyp, energiýa tygşytlaýjy täsirleri gazanyp we önümiň hiline has gowy bolup biler.

图片 4

Powerokary kuwwatly lazer kesiji maşynlar geljekdäki ösüş tendensiýasydyr.

Hytaýda güýçli tehnologiki güýç bilen ýokary güýçli lazer kesýän maşynlaryň kesiş hili, täsirliligi we bahasy ep-esli ýokarlandy.Hytaýyň köp pudaklarynda, esasanam mebel, mahabat, apparat, elektronika we beýleki pudaklarda giňden ulanyldy.Planet kesmek, burawlamak, kesmek, oýmak we ýokary güýçli lazer kesiji maşynlaryň beýleki amallary şahsylaşdyrylan kesişe tarap ösýär.Islendik görnüşi erkin çekip bilýän we dürli çylşyrymly we ajaýyp nagyşlaryň kesilmegini tamamlap bilýän kompýuter dolandyryş ulgamyny ulanmak zerurdyr.Amal ýönekeý we kesiş täsiri takyk.Gaýtadan işleýän pudakda geljekde ulanmak has uly bazar islegini döreder.


Iş wagty: 22-2023-nji sentýabr