sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

HAKYNDACHEN XUAN

“Liaocheng” ajaýyp mehaniki enjamlar kärhanasy

“Liaocheng Excellent Mechanical Equipment Co., Ltd.” döredildi2016-njy ýyldaHytaýyň Şandong welaýatynyň Liaocheng şäherinde ýerleşýär."Jiangbei suw şäheri" we amatly transport bilen meşhur Hytaýda meşhur taryhy we medeni şäher.

Esasan 20 w, 30 w, 50 w, lazer nagyş maşynlary, 4060/1390/1325 bilen lazer nagyş maşynlary, 30 w, 60 w, 100 w, uglerod dioksid lazer bellik maşynlary, 3015 1000w bilen metal kesiş maşynlary öndürýäris we eksport edýäris. 20000 wt, 1000 w-dan 2000 wt çenli lazer kebşirleýiş maşynlary, 1325-lik CNC maşynlary we esbaplary.

Zawodymyz has köp meýdany öz içine alýar40000 inedördül metr.Täze önümleri ösdürmäge, innowasiýany dizaýn etmäge, üpjün etmäge üns berýärisOEM hyzmatlary we satuwdan soň birinji derejeli hyzmatlary bermek.Işgärlerimiz aktiw we kompaniýanyň ösüşi üçin bilelikde işleýärler.Biz söýgüden doly.Biz diňe bir ýokary hilli tehnika we enjamlar bilen çäklenmän, eýsem dünýä has gowy hyzmatlar berýäris.

baof

dfhfh

Häzirki wagtda önümlerimiz Günorta Aziýa, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Okeaniýa we Eastakyn Gündogar ýaly köp ýurtda gowy satyldy.Iň oňat hilli önümleri has köp ýurda getirmäge synanyşýarys we şol bir wagtyň özünde köp gowy seslenme aldyk.Maşyny has takyklaşdyrmak we ýurt we dünýä üçin oňat önüm tejribe getirmek üçin lazer tehnologiýasynyň gözlegine we dizaýnyna ygrarly bolduk.

Biziň artykmaçlygymyz, müşderileriň önümiň hilinden, satuwdan öňki we satuwdan soň kanagatlanmagy üçin birinji orunda durýar.Müşderiniň aýratynlyklaryna we şekillerine görä düzülip bilinýän OEM özleşdirmek hyzmatyny beriň.Daşary ýurt agentlerini ösdürip bileris, iň amatly agent bahalaryny hödürläp bileris we ýokary hilli hyzmatlary hödürläp bileris.Eltip beriş tizligi has çalt we üpjünçilik öz wagtynda we ýeterlikdir.Müşderiler bilen dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga, adamlary birinji ýerde goýmaga, müşderilere işdäki we durmuşdaky kynçylyklary çözmäge kömek etmäge we sazlaşykly gatnaşyklary, özara bähbitleri we umumy ösüş we ösüşi bilelikde döretmäge taýýardyrys.

"Dünýäde has gowy sebäp we dostluk getirmek" düşünjesine eýerýäris.Dünýäniň dürli künjeklerinden biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin hoş geldiňiz.